نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ظلمات

نام فعلی مکان جغرافیایی :

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

در داستان اسکندر هنگامی که اسکندر بدنبال آب حیات بوده، آمده است

قبلی «
بعدی »