طوس زرّینه کفش

عنوان: طوس زرّینه کفش

نویسند‌گان: محمدرضا عبدی / عبدالله واثق عبّاسی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زیان و ادبیات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان / دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ نگارش: پاییز  ۱۳۹۵ هجری شمسی

منبع: پژوهشنامۀ ادب حماسی، سال سیزدهم، شمارۀ اول، بهار و تابستان ۹۶، صفحه ۸۹-۱۱۳

چکیده مقاله:

سپهسالار زرّینه کفش، طوس نوذر، ازشاه زادگان رنج دیده کهن نامه باستان است که عمری کمر به خدمت شاهان بلند آوازه کیانی چون کی کاووس و کی خسرو می بندد. او که از خاندان بزرگ نوذری و از جاودانان دین زردشتی است، در روز رستاخیز به یاری سوشیانس برمی‌خیزد و آغازگر جنگ آخرالزّمان است. از میان یک صدوپنجاه پهلوان و شاه و شخصیّت گوناگونِ نیمه نخست شاهنامه، اگرچه طوس از پهلوانان جریان ساز و اصلی و در مرکز نهاد شاهی پهلوانی قراردارد، به دلیل تنوّع خصلت ها و کنش های شخصّیتیش، کم تر مورد تحقیق پژوهش گران قرار گرفته و غالباً به عنوان چهره ای تندخو، کم خرد و خود پسند معرّفی شده است. در این جستار می کوشیم ضمن اشاره به تاریخچه و معانی لقب «زرّینه کفش» با نگاهی گذرا به هستی شناسی اسطوره ای طوس در اوستاو متن های پهلوی و سیر هستی او در حماسه ملّی، تفاوت ها و تضادهای شخصّیت اساطیری و حماسی، سپهسالار زرّینه کفش دوره پهلوانی حماسه ملّی ایران، بیش از پیش بررسی شود تا از این ره گذر، شناختی تازه تر از او بدست داده شود.

کلمات کلیدی: طوس, زرین کفشی, شاهنامه, اوستا

دریافت مقاله:طوس زرّینه کفش

قبلی «
بعدی »