نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : طایف

نام فعلی مکان جغرافیایی :  ۱۲فرسنگی مشرق مکه

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  طمغاج، قفجاق، قیروان

شرح مکان جغرافیایی:

از این شهر تنها یک بار در پادشاهی یزدگرد سوم نام برده شده است.

ز پرمایه چیزی که آید به دست            ز روم و از طایف همه هرچ هست

که بعضی نسخه های خطی به جای طایف» «طمغاج»، «قفجاق»، «قیروان» داشته اند

طایف شهری است در ۱۲ فرسنگی مشرق مکه در حجاز که به سبب مویز و انگورهای مرغوبش نیز شهرت دارد

قبلی «
بعدی »