نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شورستان

نام فعلی مکان جغرافیایی :  منطقه وسعی شامل یمن و عراق

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

این نام با چنین املایی ظاهراً ممکن است صورت دیگری از سورستان یعنی منطقه عراق و سواد باشد که شامل قلب ایران زمین میان دو رود دجله و فرات بوده باشد. اما نام شورستان سه بار در پادشاهی یزدگرد بزه گر آمده است با توجه به توصیفی که در متن داستان آمده  شورستان شامل ولایتی وسیع در حد فاصل یمن تا طیسفون، خصوصاً جنوب رود فرات و حدود ،قادسی حیره بوده است که نمی تواند جزء سورستان باشد

 

قبلی «
بعدی »