نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شهر زور

نام فعلی مکان جغرافیایی:  شهری در کردستان عراق در منطقه سلیمانیه

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

شهر زور: این نام تنها در داستان اسکندر آمده است. که چون دارای درگذشت همسر روشنک، دختر دارای بر تابوت و جنازۀ شوهر چنین مویه کرد:

جهاندار دارای دارا کجاست        کزو داشت گیتی همی پُشت راست

همان خسرو اشک و قریان و فور  همان نامور خسرو شهر زور

دگر شهریاران روز نبرد             سرانشان ز باد اندر آمد به گرد

در مسالک الممالک اصطخری از شهری به نام زور در نزدیکی عراق نام رفته است. شهر زور شهری کهن در کردستان عراق است در ناحیه ای که امروز جزء ایالت سلیمانیۀ عراق محسوب می شود. سهر مستحکمی بوده دارای قلعه و بارو و طوایف کرد در آن ساکن بوده اند. در قرن هستم نیز آباد و مسکون بوده وصف آن در منابع کهن از جمله این حوقل، اصطخری، و ابوالفداء آمده است.

قبلی «
بعدی »