نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شهر زور

نام فعلی مکان جغرافیایی :  نامعلوم

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

در داستان اسکندر آمده است که چون او درگذشت همسرش ،روشنک دختر دارا بر تابوت و جنازه شوهر چنین مویه میکرد

             جهاندار دارای دارا کجاست                  کزو داشت گیتی همی پشت راست

همان خسرو اشک و قریان و فور           همان نامور خسرو شهر زور

گرچه ولایت و شهری به نام زور در غرب ایران وجود داشته و دارد اما آن شهر از چنان اهمیتی برخوردار نبوده که از حاکمش در کنار دارای هخامنشی و فورهندی و خسرو اشک (اشکانی؟) و «دگر «شهریاران» نام برده شود ضبط نسخه های خطی خالقی و مسکو نیز صحت این نام را زیر سؤال می برد

قبلی «
بعدی »