نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شهر ختلان

نام فعلی مکان جغرافیایی :  کشور تاجیکستان کولاب کنونی

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

شهر ختلان در یکی از ابیات جنگ یازده ،رخ که سخن از تعیین نقاط مرزی ایران و توران در سواحل جیحون بوده، آمده است:

فروتر دگر دشت آموی و زم       که با شهر ختلان درآید برم

چون ختلان مشهور ولایت بوده و نه شهر فاصله آن تا آموی و زم هم بسیار است واقع در جنوب شرق کشور تاجیکستان (کولاب کنونی ) ختلان شهر ختلان در این بیت نامتناسب است مثل ،برم در نتیجه بعضی از نسخه های خطی به جای آن صورت های دیگری را ضبط کرده اند که از آن جمله است: خرتلان حزتلان جیلان که همگی این ضبطها نیز پریشان و نامشخص است

قبلی «
بعدی »