نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شهر برهمن

نام فعلی مکان جغرافیایی :  نامعلوم

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

شهر برهمن در داستان اسکندر ذیل «گفتار اندر رفتن سکندر به شهر برهمنان آمده است

وزان جایگه لشکر اندر کشید      دمان تا به شهر برهمن رسید

اگر از جنبه های افسانه ای این داستان بگذریم غرض از شهر برهمن شاید یکی از معابد بودائیان در هندوستان باشد اما داستانی که مربوط به شرق بوده به غرب هم نسبت داده شده و گفته اند که اسکندر به البرجمانین وادی ،رمل رفته که ساکنان آن فقرایی از بنی اسرائیل بوده اند

قبلی «
بعدی »