شخصیت های شاهنامه – گودرز

چو طوس و چو گودرز کشواد و گیو – چو خراد و گرگین و رهام نیو

نام : گودرز

نام کامل گودرز : گودرز گشوادگان یا کشوادیان یا کشوادی

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : تبار پدری به کشواد می رسد

ملیت : ایرانی

نشان پرچم ( درفش ) :  شیر پیکر که در دست شمشیر دارد

وابستگان :

پدر گودرز : کشواد

فرزندان گودرز : هجیر، بهرام، گیو، نستوه، شیدوش، رهام

توضیحات شخصیت :

گودرز پسر کشواد از پهلوانان بزرگ ایران در شاهنامه است. گودرزیان که یکی از بزرگ‌ترین خاندانهای پهلوانی ایران در شاهنامه هستند از نسل او بشمار می‌آیند . گودرز در جنگهایی که به خونخواهی سیاوش صورت گرفت، حضور داشت و گاهی فرماندهی سپاه ایران را بر عهده می‌گرفت. به روایتی هفتاد و هشت پهلوان از نسل گودرز وجود داشت که هفتاد تن از ایشان در جنگ کشته شدند. گیو , رهام , بهرام , شیدوش , هجیر و نستوه , تنی چند از فرزندان وی میباشند. و نیز , بیژن , فرزند گیو از بانوگشسب دختر رستم , نوه ی گودرز است.

لیست اشعار :

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۱

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۲

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۳

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۱۱

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۱۶

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۱۷

رزم کاووس با شاه هاماوران – بخش ۱

رزم کاووس با شاه هاماوران – بخش ۳

رزم کاووس با شاه هاماوران – بخش ۵

رزم کاووس با شاه هاماوران – بخش ۹

رزم کاووس با شاه هاماوران – بخش ۱۰

رزم کاووس با شاه هاماوران – بخش ۱۱

سهراب – بخش ۸

سهراب – بخش ۱۰

سهراب – بخش ۱۳

سهراب – بخش ۱۸

سهراب – بخش ۱۹

داستان سیاوش – بخش ۲

داستان سیاوش – بخش ۸

داستان سیاوش – بخش ۹

داستان سیاوش – بخش ۱۱

داستان سیاوش – بخش ۱۴

داستان سیاوش – بخش ۱۵

داستان سیاوش – بخش ۱۶

داستان سیاوش – بخش ۱۷

داستان سیاوش – بخش ۱۸

داستان سیاوش – بخش ۲۰

داستان سیاوش – بخش ۲۱

داستان سیاوش – بخش ۲۲

پادشاهی کیخسرو شصت سال بود

گفتار اندر داستان فرود سیاوش

داستان کاموس کشانی

داستان خاقان چین

داستان اکوان دیو

داستان بیژن و منیژه

داستان دوازده رخ

اندر ستایش سلطان محمود

قبلی «
بعدی »