شخصیت های شاهنامه – گلینوش

نشسته بدر بر گلینوش بود – که گفتی زمین زو پر از جوش بود

نام : گلینوش

نام کامل کلینوش : کلینوش فهمی

معنای گلینوش : دارای عمر جاویدان

محل تولد کلینوش : ارمنستان

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

توضیحات شخصیت :

گَلینوش نام یک سردار ایرانی در دوران ساسانیان است که در نبرد قادسیه فرماندهِ یکی از چهار لشکر رستم فرخ‌زاد بوده است.

در بسیاری از منابع تاریخی (بلعمی، طبری و دینوری) نام وی جالینوس، جیلوس یا حیلوس نوشته شده است که یک ترانویسی اشتباه به زبان عربی است. جالینوس نام یک پزشک یونانی بوده است. نام گلینوش تنها در یک منبع به‌چشم می‌خورد و آن شاهنامه فردوسی است

هنگامیکه شیرویه دستور داد پدرش خسروپرویز را از کاخ بیرون بردند و در خانه یکی از مرزبانان به نام مارسپند زندانی کردند، سر خسروپرویز را با مقنعه پوشاندند و او را بر مادیانی سوار کردند و به آن خانه بردند و زندانی کردند و حَیلوس با پانصد تن از جان بازان بر حفظ او گماشته شدند.

لیست اشعار :

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۷۶

پادشاهی شیرویه – بخش ۱

قبلی «
بعدی »