شخصیت های شاهنامه – گلشهر

چو پیران ز پیش سیاوش برفت – به نزدیک گلشهر تازید تفت

نام : گلشهر

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ملیت : تورانی

وابستگان :

همسر گلشهر : پیران ویسه

فرزندان گلشهر : رویین، جریره و سه دختر دیگر

توضیحات شخصیت :

گُل‌شَهر در شاهنامه زن پیران سپهدار  توران است. مناقشه‌های بین افراسیاب و کیکاووس پایانی نداشت. هر دو در صدد غصب یا تصرّف اراضی یکدیگر بودند و در اثنای یکی از این منازعه‌ها سیاوش که پسر و سپهسالار کیکاووس بود، به توران پناهنده شد. سیاوش چون پا به مرز توران گذاشت مورد استقبال و احترام شایسته پیران وزیر افراسیاب قرار گرفت و پیران به شاهزادهٔ ایران گفت که زنی از توران اختیار کند و متعاقب آن پیشنهادهایی داد منجمله جریره دختر خویش را. چون رضایت ضمنی سیاوش را گرفت نزد همسرش گلشهر آمد و گلشهر نیز با این ازدواج موافقت کرد.

لیست اشعار :

داستان سیاوش – بخش ۹

داستان سیاوش – بخش ۱۲

داستان سیاوش – بخش ۱۳

داستان سیاوش – بخش ۱۹

قبلی «
بعدی »