شخصیت های شاهنامه – گلباد جنگی

چو هومان و لهاک و فرشیدورد – چو کلباد و نستیهن آن شوخ مرد

نام : گلباد جنگی

نام های دیگر : کلباد

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید :  کیانیان

ملیت : تورانی

توضیحات شخصیت :

گلباد یا کلباد سردار تورانی است که در جنگ های افراسباب در برابر کیخسرو حضور داشت.

لیست اشعار :

پادشاهی نوذر – بخش ۲

پادشاهی نوذر – بخش ۱۰

کیقباد – بخش ۳

داستان سیاوش – بخش ۹

داستان سیاوش – بخش ۱۸

داستان سیاوش – بخش ۱۹

داستان سیاوش – بخش ۲۰

داستان کاموس کشانی

داستان خاقان چین

داستان دوازده رخ

قبلی «
بعدی »