شخصیت های شاهنامه – گرگسار

دگر دست را داد بر گرگسار – بدادش سوار گزین صدهزار

نام : گرگسار

محل مرگ گرگسار : پس از خوان ششم بدست اسفندیار

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ملیت : تورانی

توضیحات شخصیت :

گرگسار در شاهنامه از پهلوانان تورانی است که در سپاه ارجاسب در جنگ با ایرانیان شرکت داشت. پس از گریختن ارجاسب، اسفندیار گرگسار را اسیر کرده و به شرط آنکه مسیر رویین دژ را به او نشان دهد؛ جانش را به او می بخشد. و بدین ترتیب داستان هفتخان اسفندیار به راهنمایی گرگسار آغاز می شود.سرانجام گرگسار به دست اسفندیار کشته شد.

لیست اشعار :

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۱۱

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۳۲

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۲

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۳

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۴

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۵

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۶

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۷

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۸

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۹

قبلی «
بعدی »