شخصیت های شاهنامه – گروی

نیوشنده بودند لب با گره – به پاسخ بیامد گروی زره

نام : گروی

نام کامل گروی : گروی زره

محل مرگ گروی : در نبرد دوازده رخ در ابتدا توسط گیو اسیر شده سپس بدست کیخسرو کشته می شود

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : تبار پدری به زادشم می رسد

ملیت : تورانی

توضیجات شخصیت :

گُروی زره پهلوانی تورانی و از خویشان افراسیاب است که در کشتن سیاوش مکرها کرد و سرانجام سر او را برید. در حالیکه یک بار زمانیکه افراسیاب وی را به دست جلاد سپرد تا گردن بزند؛ سیاوش برخاسته وساطت کرد و آنقدر اصرار کرد تا آتش خشم شاه را فرو نشاند و او را از مرگ حتمی نجات داد.

در جنگ دوازده رخ گیو او را در نبرد تن به تن اسیر کرد. کیخسرو شاه ایران سر او را به کین پدرش سیاوش از تن جدا کرد.

لیست اشعار :

داستان سیاوش – بخش ۱۰

داستان سیاوش – بخش ۱۱

داستان سیاوش – بخش ۱۲

داستان سیاوش – بخش ۱۴

گفتار اندر داستان فرود سیاوش

داستان خاقان چین

داستان دوازده رخ

قبلی «
بعدی »