شخصیت های شاهنامه – گرسیوز

به بلخ اندرون بود چندان سپاه – سپهبد چو گرسیوز کینه‌خواه

نام : گرسیوز

نام دیگر گرسیوز : گرسیوز وگیرگان- گرسیوزد

محل مرگ گرسیوز : نبرد آخر کیخسرو بدست کیخسرو

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : تبار پدری به زادشم می رسد

ملیت : تورانی

وابستگان :

پدر گرسیوز : پشنگ

برادران گرسیوز : افراسیاب و اغریرث

توضیحات شخصیت :

گرسیوز (گَرسیوَز وَگیرَگان) در شاهنامه فردوسی فرمانده سپاه توران است. او پسر پشنگ و برادر کوچک‌ افراسیاب است. افراسیاب دو برادر داشت یکی اَغریرَث و دیگری گرسیوز. در شاهنامه اغریرث صفات مثبت و گرسیوز صفات منفی دارد

از کارهای مهم گرسیوز دستگیری بیژن به فرمان افراسیاب در تراژدی بیژن و منیژه است.

او به افراسیاب نزدیک است و افراسیاب با او رایزنی و رازگویی می‌کند. معاشرت نزدیک سیاوش، شاهزادهٔ ایرانی با افراسیاب تورانی، رشک گرسیوز را برمی‌انگیزد و او سرانجام موجب کشته شدن سیاوش می‌شود. کیخسرو شاه ایران او را به کین‌ سیاوش بکشت.

در شاهنامه گرسیوز در آغاز تصویر مثبت دارد ولی در ادامه داستان از او با عناوین «گرسیوز دام‌ساز»، «گرسیوز فریبکار» و «حیله‌ساز» یاد می‌شود. صفت‌های دیگر او در شاهنامه عبارت‌اند از تیغ‌زن و شیرگیر و در بانوگشسب‌نامه از او با صفات تیزچنگ و بدفعل یاد شده. از کارهای مهم دیگر گرسیوز دستگیری بیژن به فرمان افراسیاب در تراژدی بیژن و منیژه است.

لیست اشعار :

پادشاهی نوذر – بخش ۲

داستان سیاوش – بخش ۵

داستان سیاوش – بخش ۶

داستان سیاوش – بخش ۷

داستان سیاوش – بخش ۸

داستان سیاوش – بخش ۹

داستان سیاوش – بخش ۱۰

داستان سیاوش – بخش ۱۱

داستان سیاوش – بخش ۱۲

داستان خاقان چین

داستان بیژن و منیژه

داستان دوازده رخ

اندر ستایش سلطان محمود

قبلی «
بعدی »