شخصیت های شاهنامه – گردآفرید

کجا نام او بود گردآفرید – زمانه ز مادر چنین ناورید

نام : گردآفرید

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

لقب های گردآفرید : کمند افکن

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر گردآفرید : گژدهم

برادران گردآفرید : گستهم

توضیحات شخصیت :

گَردآفرید یا گُردآفرین پهلوان زن ایرانی و دختر گژدهم است. در داستان رستم و سهراب گردآفرید با سهراب رزم کرد و به دست او گرفتار شد ولی توانست خود را با تدبیر از دست سهراب برهاند.

لیست اشعار :

سهراب – بخش ۷

قبلی «
بعدی »