شخصیت های شاهنامه – گرامی

گرامی بگیرد به دندان درفش – به دندان بدارد درفش بنفش

نام : گرامی

محل مرگ گرامی : جنگ اول با ارجاسپ تورانی

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر گرامی : جاماسپ وزیر گشتاسپ

توضیحات شخصیت :

گرامی پسر جاماسپ در داستان‌های ملی ایران و شاهنامه فرمانده بخشی از سپاه ایران در جنگ با ارجاسپ بود و خود دلیرانه جنگید و سرانجام به دست تورانیان کشته شد. نام وی در یادگار زریران آمده‌است.

در یادگار زریران، گرامی‌کرد (گرامی کردار)، پسر جاماسب، در حین نبرد، دستهایش قطع می‌شود و درفش (پرچم) را به دندان می‌گیرد.

لیست اشعار :

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۱۰

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۱۱

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۱۳

قبلی «
بعدی »