شخصیت های شاهنامه – گرازه

گرازه همی شد بسان گراز – درفشی برافراخته هفت یاز

نام : گرازه

معنای نام گرازه : یعنی به نیرو و دلیری گراز

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ویژگی‌های گرازه : نگهبانی دقیق و هوشیار ، طلایه دارسپاه ایران

ملیت : ایرانی

نشان پرچم ( درفش ) : گراز پیکر

توضیحات شخصیت :

گًرازه یکی از پهلوانان دربار کیکاووس و کی‌خسرو است. او در جنگ دوازده رخ سیامک را در نبرد تن به تن کشت.

لیست اشعار :

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۱۶

رزم کاووس با شاه هاماوران – بخش ۱۰

داستان سیاوش – بخش ۱۴

پادشاهی کیخسرو شصت سال بود

گفتار اندر داستان فرود سیاوش

داستان کاموس کشانی

داستان بیژن و منیژه

داستان دوازده رخ

قبلی «
بعدی »