شخصیت های شاهنامه – کی آرش

نخستین چو کاووس باآفرین – کی آرش دوم و دگر کی پشین

نام : کی آرش

نام های دیگر : کیارش

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : تبار پدری به آبتین می رسد

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر کی آرش : کیقباد

برادران کی آرش : کیکاووس کی آرمین کی پشین

توضیحات شخصیت :

آرش یا کی آرش یا کیارش در شاهنامه نام دومین پسر کیقباد است. از میان شخصیت‌هایی به نام آرش که در شاهنامه از آنها نام برده شده‌است، وی تنها آرشی است که به اسم کی آرش یا کیارش نیز شناخته می‌شود.

کی آرش از نسل (نژاد) ِ فریدون بود. برادران او، یعنی دیگر پسران کیقباد، عبارت بودند از:

کاووس (پسر اول کیقباد)، کی پشین (پسر سوم) و کی آرمین (پسر چهارم)

لیست اشعار :

کیقباد – بخش ۵

قبلی «
بعدی »