شخصیت های شاهنامه – کیوان

دبیران دانا به دیوان شدند – ز بهر درم پیش کیوان شدند

نام : کیوان

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

ملیت : ایرانی

توضیحات شخصیت :

نام یکی از بزرگان دربار بهرام گور پادشاه ساسانی است که در زمان تقسیم پاداش و درم کار این تقسیم بدست او انجام می شد.

لیست اشعار :

پادشاهی بهرام گور – بخش ۲

قبلی «
بعدی »