شخصیت های شاهنامه – کیقباد

ز تخم فریدون یل کیقباد – که با فر و برزست و با رای و داد

نام : کیقباد

نام کیقباد در اوستا : کوی کوات

محل تولد کیقباد : البرز کوه

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : تبار پدری به فریدون می رسد

ملیت : ایرانی

وابستگان :

فرزندان کیقباد : کیارش، کی آرمین، کی پشین، کی کاووس

توضیحات شخصیت :

کی‌قَباد (کوی‌کَوات) اوستا، اولین شاه از سلسلهٔ کیانیان است. پس از مرگ گرشاسپ آخرین شاه از سلسلهٔ پیشدادیان، با اینکه طوس و گستهم، پسران نوذر، زنده بودند و دودمان فریدون هنوز از میان نرفته بود، زال پس از مشورت با موبدان و بزرگان ایران، یکی از نوادگان فریدون به نام کی‌قباد را که دارای فرّ ایزدی و برازندهٔ تاج و تخت کیان بود به شاهی برگزید. زال رستم را به البرز کوه فرستاد تا کیقباد را یافته به ایران بیاورد. پس از جلوس کی‌قباد بر تخت ایران، تورانیان که به ایران هجوم آورده بودند هزیمت یافته برگشتند.

لیست اشعار :

پادشاهی گرشاسپ – بخش ۳

پادشاهی گرشاسپ – بخش ۴

پادشاهی گرشاسپ – بخش ۵

کیقباد – بخش ۱

کیقباد – بخش ۳

کیقباد – بخش ۴

کیقباد – بخش ۵

قبلی «
بعدی »