شخصیت های شاهنامه – کهرم

سوی میسره کهرم تیغ‌زن – به قلب اندرون شاه با انجمن

نام : کهرم

نام های دیگر کهرم : گهرم هم می گویند

معنای نام کهرم : معنی این کلمه (کُهرَم) ‘هرمزدیل’ می باشد، اصل آن در پهلوی ‘ گهرم’ است مرکب از گو (پهلوان) + هرمز (سرور دانا که نام خداست) که جمعاً یعنی هرمزدیل

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ملیت : تورانی

توضیحات شخصیت :

نام یکی از جنگاوران تورانی،  که در شاهنامه در سپاه افراسیاب با کیخسرو نبرد می کند

لیست اشعار :

داستان سیاوش – بخش ۱۵

داستان خاقان چین

داستان دوازده رخ

قبلی «
بعدی »