شخصیت های شاهنامه – کهرم (گشتاسپ)

برادر بد او را دو آهرمنان – یکی کهرم و دیگری اندمان

نام : کهرم

محل مرگ کهرم : رویین دژ بدست اسفندیار

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : تبار پدری به افراسیاب

ملیت : تورانی

وابستگان :

پدر بزرگ کهرم : افراسیاب

برادران کهرم : ارجاسپ و اندمان

توضیحات شخصیت :

کهرم برادر ارجاسپ تورانی فرمانده سالار پهلوان و جنگاور لشگر تورانیان بود او در تمامی نبردهای ارجاسپ با ایرانیان حضور داشت و در تمامی نبردها از سپاه ایران پهلوانان و نامداران بزرگی را کشت از جمله فرشیدورد برادر اسفندیار و در نهایت توسط اسفندیار در هنگام فتح رویین دژ کشته شد.

لیست اشعار :

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۸

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۱۱

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۱۲

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۲۷

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۲۸

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۳۰

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۳۲

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۸

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۱۱

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۱۳

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۱۴

قبلی «
بعدی »