شخصیت های شاهنامه – کندرو

ورا کندرو خواندندی بنام – به کندی زدی پیش بیداد گام

نام : کندرو

دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای

دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان

ملیت : هند و ایرانی

توضیحات شخصیت :

کندرو، شخصیتی هند و ایرانی است که در اوستا و کتب پهلوی جنبه‌ی فراطبیعی دارد و چنان اژی‌دهاک اژدهایی نام‌آور است، ولی در شاهنامه، علاوه بر طرح جنبه‌های فراطبیعی همچون ضحاک جنبه انسانی یافته به عنوان پیشکار ضحاک معرفی می شود.

لیست اشعار :

ضحاک – بخش ۱۱

قبلی «
بعدی »