شخصیت های شاهنامه – کلباد

چو ارجسپ و گرسیوز و بارمان – چو کلباد جنگی هژبر دمان

نام : کلباد یا گُلباد

محل مرگ کلباد : نبرد دوازده رخ بدست فریبرز

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : تبار پدری به ویسگان

ملیت : تورانی

وابستگان :

پدر کلباد : ویسه

برادران کلباد : قراخان ، هومان ، بارمان ، پیران ، پیلسم، نستیهن ، لهّاک ، فرشیدوَرد

توضیحات شخصیت :

کُلباد پسر ویسه یکی از پهلوانان توران در شاهنامه است. او در جنگ دوازده رخ به دست فریبرز کشته شد. کلباد از جمله کسانی بود که در بازی چوگان سیاوش شرکت داشت

در جنگ دوازده‌رخ چون پیکار به مبارزهٔ تن به تن رسید، یازده نفر از سپاه ایران و یازده نفر از سپاه توران قرار شد با یکدیگر نبرد کنند، نخستین افراد از طرفین، فریبرز از لشکر گودرز و کلباد از لشکر پیران آماده پیکار گشتند. زمین پستی برای نبرد انتخاب شد که تپه‌ای مشرف بر آن بود تا هر کدام از جنگاوران بر حریف غلبه یافته او را کشتند بالای تپه آیند تا سپاهیان دو طرف نتیجه را مشاهد نمایند. این تپه را تپه‌ٔنشان نامیدند.

فریبرز چون شیر از لشکر بیرون شد کمان را بزه کرد اما تیر همراه نداشت ناچار دست به شمشیر برد. مبارزه چندان ادامه نیافت کلباد با ضربه‌ای به دو نیم گشت و از اسب فرو افتاد. فریبرز نیز پیاده شد با کمند او را محکم بست به بالای تپه آمد فریاد پیروز باد شاه پیروزگر (کیخسرو) سر داد.

لیست اشعار :

پادشاهی نوذر – بخش ۲

پادشاهی نوذر – بخش ۱۰

کیقباد – بخش ۳

داستان سیاوش – بخش ۹

داستان سیاوش – بخش ۱۸

داستان سیاوش – بخش ۱۹

داستان سیاوش – بخش ۲۰

داستان کاموس کشانی

داستان خاقان چین

داستان دوازده رخ

قبلی «
بعدی »