شخصیت های شاهنامه – کلاهور

سواری که نامش کلاهور بود – که مازندران زو پر از شور بود

نام : کلاهور

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

لقب های کلاهور : سردار دیوان

ملیت : مازندرانی

توضیحات شخصیت :

از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری مازندرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی. هنگامی که رستم بعنوان پیام رسان از طرف کیکاوس نزد شاه مازندران می رفت شاه مازندران گروهی را برای استقبال و چشم زخم از رستم می فرستد که رستم با انداختن درختی بزرگ بسیاری از آنها را از بین می برد خبر به شاه مازنداران می رسد در آن زمان کلاهور را که یکی از دلاوران و جنگجویان دیوان مازندران است را به مقابله رستم می فرستد. در ابتدا کلاهور دستان رستم را می فشرد که رستم با وجود درد فراوان به روی خود نمی آورد و در عوض چنان دستان کلاهور را می فشرد که ناخان های کلاهور همچون برگ درخت می ریزند.

لیست اشعار :

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۱۴

قبلی «
بعدی »