شخصیت های شاهنامه – کرکوی

نام : کرکوی

محل مرگ کرکوی: در میدان نبرد به دست سام نریمان

دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای

دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان

تبار : تبار پدری به سلم پسر فریدون می رسد

ملیت : ایرانی

توضیحات شخصیت :

کرکوی  نام پهلوانی تورانی که نبیره ٔسلم بوده است  و بنابه روایت شاهنامه در نبردی که میان وی و سام درگرفت به دست سام کشته شد.

قبلی «
بعدی »