شخصیت های شاهنامه – کاووس

چو کاووس بگرفت گاه پدر – مرا او را جهان بنده شد سر به سر

نام : کیکاوس

نام های دیگر کیکاوس : کیکاووس، کی کاووس، کیوس

محل تولد کیکاوس : آمل

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : تبار پدری به فریدون می رسد

ویژگی‌های کیکاوس : نبرد با دیوان مازندران، پرواز

ملیت : ایرانی

نشان پرچم ( درفش ) : خورشید پیکر

وابستگان :

پدر کیکاوس : کیقباد

همسران کیکاوس : سودابه و بانوی تورانی که مادر سیاوش است

برادران کیکاوس : کی آرمین، کی پشین کی آرش

فرزندان کیکاوس : فریبرز و سیاوش

توضیحات شخصیت :

کیکاووس یا کی‌کاووس یا کیوس. در متن‌های دینی فرزند کی‌اَپیوِه است که او فرزند کیقباد است؛ ولی در شاهنامه و در روایت‌های بعدی کیکاوس را فرزند کیقباد دانسته‌اند. او یکی از فرمانروایان نامدار کیانی است. در برخی روایت‌های متأخر او را با نمرود یکی دانسته‌اند. غم‌نامهٔ رستم و سهراب و داستان سیاوش نیز به دوران پادشاهی کیکاووس تعلق دارد. همچنین داستان پرواز کیکاووس نیز یکی دیگر از رخ دادهای منحصر به فرد پادشاهی اوست.کیکاووس در داستان‌های اسطوره‌ای ایران بیشتر به عنوان مظهر و قدرتی یاد شده‌است که با همهٔ تسلط و شکوه، در برابر جهان، ناچیز و رفتنی است.حمله به دیوان مازندران، حمله به شاه هاماوران از کیکاووس چهره پادشاهی ساخته که مرزهای ایران زمین را از شرق و غرب توسعه داده است. وی یکصد و شصت سال سلطنت کرد و پس از او کیخسرو به پادشاهی رسید.

لیست اشعار :

کیقباد – بخش ۵

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۱

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۲

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۳

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۴

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۶

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۹

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۱۰

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۱۱

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۱۲

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۱۳

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۱۴

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۱۶

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۱۷

رزم کاووس با شاه هاماوران – بخش ۱

رزم کاووس با شاه هاماوران – بخش ۲

رزم کاووس با شاه هاماوران – بخش ۳

رزم کاووس با شاه هاماوران – بخش ۴

رزم کاووس با شاه هاماوران – بخش ۵

رزم کاووس با شاه هاماوران – بخش ۶

رزم کاووس با شاه هاماوران – بخش ۷

رزم کاووس با شاه هاماوران – بخش ۸

رزم کاووس با شاه هاماوران – بخش ۹

رزم کاووس با شاه هاماوران – بخش ۱۰

رزم کاووس با شاه هاماوران – بخش ۱۲

سهراب – بخش ۵

سهراب – بخش ۶

سهراب – بخش ۹

سهراب – بخش ۱۰

سهراب – بخش ۱۲

سهراب – بخش ۱۳

سهراب – بخش ۱۴

سهراب – بخش ۱۵

سهراب – بخش ۱۶

سهراب – بخش ۱۸

سهراب – بخش ۱۹

سهراب – بخش ۲۰

داستان سیاوش – بخش ۲

داستان سیاوش – بخش ۳

داستان سیاوش – بخش ۴

داستان سیاوش – بخش ۵

داستان سیاوش – بخش ۶

داستان سیاوش – بخش ۷

داستان سیاوش – بخش ۸

داستان سیاوش – بخش ۹

داستان سیاوش – بخش ۱۰

داستان سیاوش – بخش ۱۱

داستان سیاوش – بخش ۱۴

داستان سیاوش – بخش ۱۶

داستان سیاوش – بخش ۱۸

داستان سیاوش – بخش ۲۱

داستان سیاوش – بخش ۲۲

پادشاهی کیخسرو شصت سال بود

اندر ستایش سلطان محمود

قبلی «
بعدی »