شخصیت های شاهنامه – کاموس

زکاموس خود جای گفتار نیست – که ما را بدو راه دیدار نیست

نام : کاموس

محل تولد کاموس : ماورالنهر

محل مرگ کاموس : نبرد کوه هماون توسط رستم دستان

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

لقب های کاموس : سپهبد و مرزیان

ملیت : کشانی

توضیحات شخصیت :

کاموس، در شاهنامه، مبارزی کشانی و یکی از امرای مطیع افراسیاب است که در جنگ هماون بین ایرانیان و تورانیان درگرفت به یاری پیران سپهسالار ترکان شرکت جست.سپاهی‌که افراسیاب به کمک پیران در جنگ هماون فرستاد از مرزهای مختلف تشکیل می‌شد. صحراگردی و کوچ‌نشینی از خصوصیات لشکر ترکان بود. دومین گروه قبایل جنگی به کاموس مرزبان ماورالنهر متعلق بود. کاموس در اولین نبرد با گیو و طوس درآویحت اما متحمل شکست نشد و پیکار به روز بعد موکول شد. روز بعد باز هم کاموس به میدان آمد و مبارز طلبید. اینبار الوا نیزه دار رستم از طرف سپاه ایرانیان به مبارزه با کاموس آمد ولی پس از یک مبارزه بی‌امان توسط کاموس کشته شد. بعد ار الوا، رستم پا به میدان گذاشت و کاموس را به مبارزه طلبید و بعد از یک جنگ تن به تن و طولانی، توانست با زیرکی، کاموس را با کمند گرفتار کند و او را کتف بسته به اردوگاه ایرانیان بیاورد. ایرانیان چون او را دست بسته یافتند بر سرش ریختند پهلوان را با ضربات شمشیر چاک‌چاک کردند

لیست اشعار :

داستان کاموس کشانی

داستان خاقان چین

قبلی «
بعدی »