شخصیت های شاهنامه – کالو

نام : کالو

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ملیت: تورانی

توضیحات شخصیت :

از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری تورانی در سپاه افراسیاب تورانی

قبلی «
بعدی »