شخصیت های شاهنامه – چنگش

که چنگش بدش نام و جوینده بود – دلیر و به هر کار پوینده بود

نام : چنگش

مرگ چنگش : بدست رستم در نبرد خاقان چین

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ویژگی‌های چنگش : تیر انداز حرفه ای

ملیت : تورانی

توضیحات شخصیت :

نام یکی از مبارزان توران است که پس از کشته شدن کاموس کشانی بیاری سپاه افراسیاب آمده بود و پس از نیرد سنگین به دست رستم کشته شد.

لیست اشعار :

داستان خاقان چین

قبلی «
بعدی »