شخصیت های شاهنامه – پولادوند

چو نستیهن و گرد پولاد را – بفرمود تا ترک سیصد سوار

نام : پولاد

نام های دیگر : پولاد وند

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

منصب پولاد : سالار لشگر تورانیان

ملیت : تورانی

توضیحات شخصیت :

پولاد (پولادوند)، در شاهنامه نام یار سیاوش در میدان چوگان است. هنگامی که کیخسرو با مادرش فرنگیس به همراه گیو از توران گریختند، پولاد و کلباد و نستهین در دنبال آنان تاختند تا آنان را از رسیدن به ایران باز دارند. پولاد در جریان جنگ هماون، پس از نبردی پیروزمندانه با نام‌آوران ایرانی از رستم شکست خورد و گریخت.

لیست اشعار :

داستان سیاوش – بخش ۱۰

داستان سیاوش – بخش ۱۴

داستان سیاوش – بخش ۱۸

داستان خاقان چین

اندر ستایش سلطان محمود

قبلی «
بعدی »