شخصیت های شاهنامه – پولاد غندی

نمایی مرا جای دیو سپید – همان جای پولاد غندی و بید

نام : پولاد غندی  یا کولادِ غندی

محل مرگ : مازنداران به دست رستم

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار: از دیوانِ مازندران

منصب : سپهبد دیوان مازندران

توضیحات شخصیت :

پولادغُندی از دیوهای مازندران در وقایع شاهنامه است. از دیوان مازندران دوازده هزار نگهبان کیکاووس و ایرانیان در چاهی بزرگ بودند. بید و سنجه سالار دیوان بوده و پولادغندی سپهدار ایشان بود.. رستم در سفر هفت‌خوان خود پولاد غندی را کشت.

لیست اشعار :

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۴

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۹

پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – بخش ۱۲

قبلی «
بعدی »