شخصیت های شاهنامه – پشنگ

چو بشنید سالار ترکان پشنگ – چنان خواست کاید به ایران به جنگ

نام : پشنگ

دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای ، پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان ، کیانیان

تبار : تبار پدری به زادشم نبیره تور فرزند فریدون

منصب پشنگ : پادشاه توران زمین

ملیت : تورانی

پدر پشنگ : زادشم

فرزندان پشنگ : افراسیاب، اغریرث، گرسیوز

توضیحات شخصیت :

پشنگ پسر زادشم پدر افراسیاب و نبیرهٔ تور شاه توران است. پسران دیگر او گرسیوز و اغریرث هستند. آغازگر جنگ ایران و توران در شاهنامه پشنگ است. او کینه قتل تور را در سینه داشت و مترصد فرصت بود تا انتقام نیایش را از ایرنیان بستاند. هنگامی‌که خبر مرگ منوچهر را شنید فرصت را مناسب یافت و موضوع انتقام تور را با سران و بزرگان توران درمیان گذاشت. و افراسیاب را همراه با اغریرث به انتقام به ایران فرستاد.

در این نبرد شاه ایران نوذر بدست افراسیاب کشته می شود. از تورانیان نیز سران و پهلوانان بزرگی همچون خزروان کشته می شوند حتی افراسباب بردار بزرگتر خود اغریرث را نیز به بهانه کمک به اسیران ایرانی می کشد در نهایت با پادشاهی زوطهماسب و قحطی و خشکسالی بزرگی که پدید می آید تورانیان مجبور به صلح می شوند اما با مرگ زوطهماسب پشنگ مجددا افراسیاب را برای جبران خون اغریرث به ایران می فرستد که با هنر نمایی رستم و پادشاهی کیقباد تورانیان شکست سنگینی خورده و مجبور به عقب نشینی و صلح می شوند.

لیست اشعار :

منوچهر – بخش ۲۸

پادشاهی نوذر – بخش ۲

پادشاهی نوذر – بخش ۳

پادشاهی نوذر – بخش ۴

پادشاهی نوذر – بخش ۵

پادشاهی گرشاسپ – بخش ۱

کیقباد – بخش ۳

کیقباد – بخش ۴

قبلی «
بعدی »