شخصیت های شاهنامه – پزموده

زپرموده و لشگر ساوه شاه – ز رزمی کجا کرده بود با سپاه

نام : پرموده

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

ملیت : تورانی

وابستگان :

پدر پرموده : ساوه

توضیحات شخصیت :

پژموده یا پرموده در شاهنامه نام پور مهتر (پسر بزرگتر) ساوه شاه ترکان است که به کین خواهی پدر با بهرام چوبین نبرد نمود، امّا شکست خورد و در دژ آواز گرفتار شد. وی سپس از شاهنشاه ایران زنهار خواست (یعنی درخواست امان نمود) و به درگاه هرمزد خوانده شد. او با بهرام چوبینه درشتی نمود و چون بهرام درفش سرکشی برافراشت، او را به زر و سیم یاری داد.

لیست اشعار :

پادشاهی هرمزد – بخش ۶

پادشاهی هرمزد – بخش ۷

پادشاهی هرمزد – بخش ۸

پادشاهی هرمزد – بخش ۹

پادشاهی هرمزد – بخش ۱۰

قبلی «
بعدی »