شخصیت های شاهنامه – ویستهم

چوگستهم وبندوی به آذرگشسپ – فگندند مردی سبک بر دو اسپ

نام : ویستهم

نام های دیگر ویستهم : گستهم،وستهم یا ویستهم یا بسطام، بیستام، ویستاخم

محل مرگ ویستهم : در بستر توسط همسرش گردویه

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر ویستهم : شاپور

همسر ویستهم : گردیه خواهر بهرام چوبین

برادر ویستهم : وندوی

فرزندان ویستهم: ویندویه و تیرویه

خواهر زاده ویستهم : خسروپرویز

توضیحات شخصیت :

وستهم یا ویستهم یا گستهم یا بسطام، بیستام، ویستاخم، برادر زن هرمز چهارم، دائی خسرو پرویز، همسر کردیه خواهر بهرام چوبین و برادر بندوی بود. در پی قیام بهرام چوبین هرمز چهارم به وسیلهٔ دو برادر زن خود، ویستهم و برادرش به قتل رسید و این دو تن با حمایت از خسرو در مقابل بهرام چوبین او را به پادشاهی رساندند. خسروپرویز پس از رسیدن به قدرت برای آنکه خود را در پیش افکار عامه از مداخله و همدستی در قتل پدر پاک نماید، بندوی را به مجازات مرگ رساند. ویستهم بعد از مرگ برادرش به دست خسرو پرویز سر به طغیان برداشت و تاج شاهی بر سر نهاد و چندین سال در برابر لشکریان خسرو پرویز پایداری کرد. قیام ویستهم از سال ۵۹۲ میلادی آغاز شد و در سال ۵۹۷ به پایان رسید. عاقبت او به نیرنگ خسرو پرویز و به دست زنش کردیه خواهر بهرام چوبین در خواب کشته شد.

لیست اشعار : 

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۱

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۴

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۵

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۷

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۹

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۱۰

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۱۸

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۱۹

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۲۴

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۲۵

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۲۷

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۲۸

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۲۹

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۳۱

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۳۲

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۳۶

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۳۷

قبلی «
بعدی »