شخصیت های شاهنامه – وندوی

گوا کرد زرمهر و خرداد را – فرایین و بندوی و بهزاد را

نام : وندوی

نام های دیگر وندوی : بندوی

محل مرگ وندوی : در قصر خسروپرویز بدستور او

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر وندوی : شاپور

برادران وندوی : گستهم

خواهر زاده وندوی : خسروپرویز

توضیحات شخصیت :

بندوی یا وندوی، برادر گستهم (بسطام، بیستام، ویستاهم) و دایی خسرو پرویز بود. بندوی از سرداران ایرانی در دوران ساسانیان بود که بعد از هزیمت خسرو پرویز به آذربایجان، توسط هرمز چهارم پدر خسرو، به بند کشیده شد اما پس از طغیان بهرام چوبین از زندان گریخت و با یاری گستهم در تیسفون شورشی برانگیخت که در آن کاخ هرمز چهارم را به آتش کشیدند و شاه را از تخت فرود آوردند و کور ساختند و چندی بعد هلاکش کردند. اما دیری نگذشت که خسرو بر بندوی خشم گرفت و به فرمان او در مستی، دست و پایش را بریدند و هلاک شد. گستهم برادر بندوی بعد از کشتن برادرش علیه خسرو پرویز شورید و در نهایت کشته شد.

لیست اشعار :

پادشاهی قباد – بخش ۲

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۱

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۴

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۵

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۷

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۹

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۱۰

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۱۱

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۱۲

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۱۵

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۲۸

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۲۹

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۳۱

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۳۲

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۳۳

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۳۶

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۳۷

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۵۴

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۵۵

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۶۱

قبلی «
بعدی »