شخصیت های شاهنامه – هیشوی

یکی پیرسر بود هیشوی نام – جوانمرد و بیدار و با رای و کام

نام : هیشوی

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

توضیحات شخصیت :

هیشوی در شاهنامه نام باژخواه یا خراج ستان یا گمرکچی پیری است که در مرز روم می‌زیست. وی گشتاسپ را با کشتی از دریا گذراند و پس از پیوند گشتاسپ و کتایون در شکارگاه، با وی [که خود را در روم فرخزاد نامیده بود]، دوستی نمود. کار دیگر وی بردن خواستگاران دختران قیصر همچون اهرن و میرین، به یاری خواهی نزد گشتاسپ بود. وی همچنین در نزد قیصر به دلاوری‌های گشتاسپ گواهی داد.

لیست اشعار :

پادشاهی لهراسپ – بخش ۵

پادشاهی لهراسپ – بخش ۸

پادشاهی لهراسپ – بخش ۹

پادشاهی لهراسپ – بخش ۱۰

پادشاهی لهراسپ – بخش ۱۱

پادشاهی لهراسپ – بخش ۱۲

قبلی «
بعدی »