شخصیت های شاهنامه – هما

مر او را دهم دخترم را همای – وکرد ایزدش را برین بر گوای

نام : هما

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : تبار پدری به لهراسپ می رسد

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر هما : گشتاسپ

مادر هما :  کتایون

برادران و خواهران هما : به آفرید، پشوتن، اسفندیار، شیدسپ و فرشیدورد

خلاصه شخصیت :

در شاهنامه دختر گشتاسپ خواهر پشوتن و اسفندیار و شیدسپ و فرشیدورد و به آفرید بود.گشتاسپ قول داد اگر کسی کین زریر را بستاند همای را به عقد او در خواهد آورد اما کسی جز اسفندیار برادر همای گره از این کار نگشود.

همای کاخی در بلخ داشت که در غیبت پدر در آنجا اقامت می‌کرد و چون تورانیان به بلخ یورش آوردند او و خواهرش به آفرید به چنگ ارجاسپ شاه خَلُّخ افتادند و به رویین‌دژ تختگاه خَلُّخ انتقال یافتند. اسفندیار کمر همّت برای رهانیدن آنان ببست و پس از طی مراحل هفت خان اسفندیار به رویین‌دژ نفوذ کرد و بر ارجاسپ پیروزی یافت او را کشت، دو خواهرش را رهانید و به ایران بازشان گرداند.

وقتی اسفندیار در کسوت بازرگانان به رویین‌دژ داخل شد با هدایا نخست بدیدار ارجاسپ و بزرگان رسید دوستی و معامله با بزرگان آنجا را طرح افکند سپس با جلب نظر ارجاسپ، در بازار شهر بساط عرضه کالا براه انداخت. خواهرانش ژنده‌پوش به بهانه خرید نزد بارزگان یعنی برادرشان شتافتند و از لحن صدایش او را شناخنتد امّا اسفندیار از بیم لو رفتن نقشه‌اش، بار نخست اظهار آشنایی نکرد

لیست اشعار :

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۱۵

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۲۰

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۲۸

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۱۰

داستان هفت خوان اسفندیار – بخش ۱۱

قبلی «
بعدی »