شخصیت های شاهنامه – نیاطوس

نیاطوس را داد لشکر همه – بدو گفت مهتر تویی بررمه

نام : نیاطوس

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

ملیت : رومی

وابستگان :

برادران نیاطوس : قیصر روم

توضیحات شخصیت :

نیاطوس در شاهنامه برادر قیصر روم بود که به فرمان برادرش در رأس سپاهی به یاری خسروپرویز آمد تا تاج و تخت از دست رفته را از بهرام چوبین باز ستاند. خسروپرویز پس از پیروزی در این نبرد، شهرهایی را که هرمزد و قباد و خسرو انوشیروان از رومیان گرفته بودند، به نیاطوس پس داد.

لیست اشعار :

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۲۷

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۲۸

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۳۱

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۳۲

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۳۶

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۳۷

قبلی «
بعدی »