شخصیت های شاهنامه – نهل

گرازه سر گیوگان با نهل – دو گرد گرانمایهٔ شیردل

نام : نهل

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ملیت : تورانی

توضیحات شخصیت:

نام یکی از مبارزان تورانی در نبرد کاموس کشانی

لیست اشعار:

داستان کاموس کشانی

قبلی «
بعدی »