شخصیت های شاهنامه – نستیهن

چو پیران و نستیهن جنگجوی – چو هومان که بردارد از آب گوی

نام : نستیهن

نام های دیگر : نسهیهن

محل مرگ نستیهن : نبرد دوازده رخ بدست بیژن

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : تبار پدری به زادشم و تور و فریدون می رسد

ملیت : تورانی

وابستگان :

پدر نستیهن : ویسه

برادران نستیهن : پیران، هومان، بارمان، کلباد، کروخان پیلسم ، لهّاک و فرشیدورد

توضیحات شخصیت :

نَستیهَن (نَستهَن) در شاهنامه پسر ویسه و برادر پیران پهلوان تورانی است. نستیهن در میدان چوگان یار افراسیاب بود. وی همچنین به فرمان برادرش پیران و به همراه جمعی دیگر از تورانیان در پی کیخسرو تاخت تا او را به توران برگرداند. نستیهن دومین فرد هلاک شده پس از هومان است. افراسیاب پس از آگاهی از قتل هومان، او را با ده هزار جنگجو به پیکار فرستاد

در جنگ جنگ دوازده رخ مترجم هوامان خبر کشته شدنش را به پیران داد و پیران نستیهن را به کین هومان فرستاد ولی او نیز بدست بیژن کشته شد. او با ده هزار نفر سپاهی علیه گودرز سپهسالار کیخسرو از کوه کنابد به کوه زیبد لشکر کشید. بیژن با دیدن درفش ویسه در دست نستیهن، اسب نستیهن را نشانه گرفت و روزگار این دلاور را به سر آورد.

لیست اشعار :

داستان سیاوش – بخش ۹

داستان سیاوش – بخش ۱۸

استان خاقان چین

داستان دوازده رخ

قبلی «
بعدی »