شخصیت های شاهنامه – نستوه

سپهدار چون قارون رزم زن – چو شاپور و نستوه شمشیر زن

نام : نستوه

محل تولد نستوه : اسپهان

محل مرگ نستوه : همراه با گیو و بیژن و سایر پهلوانان هنگامی همراهی کیخسرو در سفر آخر در برف ناپدید شدند

دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای و پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان، کیانیان

تبار : تبار پدری به کشواد می رسد

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر نستوه : گودرز

برادران نستوه : گیو، بهرام، رهام، هجیر و شیدوش

توضیحات شخصیت :

نستوه مانند برخی دیگر از نام‌آوران همچون شیدوش دارای عمر طولانی زیاد بوده یا اینکه دو شخصیت تاریخی نستوه در شاهنامه وجود داشته است

نخستین بار نستوه پدر شاپور، در زمان منوچهر که به آغاز شاهنامه مرتبط است عنوان می‌گردد و گمان نمی‌رود او پسر گودرز باشد

نستوه از سرداران سپاه ایران در جنگ پشنگ که میان نوذر و افراسیاب رخ داد، نیز حضور داشت. هنگام جنگ طوس با فرودسیاوش و جنگ بزرگ کیخسرو و افراسیاب نامی از نستوه برده می‌شود او برادر بهرام و گیو و رهام و هجیر و شیدوش بشمار می‌آید.

لیست اشعار :

بخش ۱۳ – فریدون

گفتار اندر داستان فرود سیاوش

داستان کاموس کشانی

اندر ستایش سلطان محمود

قبلی «
بعدی »