شخصیت های شاهنامه – نریمان

همان سام پور نریمان بدست – نریمان گرد از کریمان بدست

نام : نریمان

اسم دیگر نریمان : نیرم

محل تولد نریمان : زابل

محل مرگ نریمان : دژ سفید در مرز ایران و توران

دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای

دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان

تبار : تبار پدری به گرشاسپ میر سد

لقب نریمان : پیشوای زابلیان

ملیت : ایرانی

وابستگان :

فرزندنریمان : سام

نوه نریمان : زال

توضیحات شخصیت :

نریمان نیای بزرگ رستم قهرمان اسطوره‌ای شاهنامه از نسل گرشاسپ است. از نریمان به‌ عنوان پهلوان سرشناس خاندان سام در شاهنامه سخن رفته و این پهلوان در دژ سپند کشته شد و رستم سال‌ها بعد انتقام او را بگرفت.

نریمان در زمان فریدون در صحنهٔ سیاسی نظامی ایران پدیدار شد، زال حادثه مرگ نریمان را هنگامی که رستم برای اوّلین بار به جنگ دشمنان می‌رفت، به او باز گفت. در جنگی بزرگ نریمان و فریدون همراه سپاهیان به محاصرهٔ قلعه‌ای سرگرم بودند که ناگهان سنگی از بالای دیوار قلعه بر سر نریمان فرود آمد و او را بکشت.

زال بعدها می خواهد رستم انتقام مرگ نریمان را از سکنهٔ کشوریکه قلعه غیرقابل نفوذ داشت، بگیرد.

لیست اشعار :

در شاهنامه به طور مستقیم به نریمان اشاره نشده و از او ماجرای نقل نشده است.

قبلی «
بعدی »