شخصیت های شاهنامه – مهرنوش

ز نوش آذر گرد و از مهرنوش – خروشیدنی بود با درد و جوش

نام : مهرنوش

محل مرگ مهرنوش : در سیستان بدست فرامرز پسر رستم

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : تبار پدری به لهراسپ می رسد

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر مهرنوش : اسفندیار

برادران مهرنوش : بهمن ، نوش آذر

توضیحات شخصیت :

مِهرنوش نام یکی از پسران اسفندیار است که به دست فرامرز در داستان رستم و اسفندیار کشته شد.

چون به فرمان گشتاسپ، اسفندیار در دژ گنبدان در بند کشیده شد، مهرنوش، در کنار پدر بود. مهرنوش پس از رهایی اسفندیار از بند به کین خواهی لهراسپ، با سپاه ارجاسپ نبرد نمود. مهرنوش همچنین در جنگ رستم و اسفندیار حضور داشت. کشته شدن آذرنوش بر او گران آمد و با فرامرز درآویخت تا جانش را باخت.

لیست اشعار :

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۲۳

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۳۱

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۲۳

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۲۴

قبلی «
بعدی »