شخصیت های شاهنامه – منشور

همان پیش منشور و خاقان چین – بزرگان و گردان توران زمین

نام : منشور

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ملیت : تورانی

توضیحات شخصیت :

منشور از بزرگان تورانیان است که در نبرد با کیخسرو همراه خاقان چین بود.

لیست اشعار :

داستان خاقان چین

قبلی «
بعدی »