شخصیت های شاهنامه – مرداس

که مرداس نام گرانمایه بود – به داد و دهش برترین پایه بود

نام : مرداس

محل تولد مرداس : احتمالا سوریه کنونی

محل مرگ مرداس : احتمالا سوریه کنونی بدست فرزندش ضحاک

دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای

دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان

لقب های مرداس : دادگر

ملیت : تازی

نشان پرچم ( درفش ) : سیاه

وابستگان :

فرزندان مرداس : ضحاک

توضیحات شخصیت :

مِرداس شاه دشت نیزه وران که از نژاد عرب بوده و قلمروش در منطقه امروزی کشور سوریه قرار داشت تاریخ پادشاهی مرداس همزمان با پادشاهی ‌جمشید در ایران بود. ریشه اسمی مرداس و ضحاک به زبان آرامی نزدیکتر است.ضحاک به کمک ابلیس پدر خود مرداس را از پای دراورد

از گنجینه‌ها و آثاری که از قلعه ضحاک در آذربایجان ایران بدست آمده احتمال عرب بودن ضحاک را بیشتر می‌کند. به‌هرحال مرداس پدر ضحاک است که با نیرنگ او کشته می‌شود. مرداس بنابر روایت فردوسی مردی نیک و گرانمایه بود که دادگری می‌کرد و از خدای جهان‌دار می‌ترسید و شاید بخاطر همین خصائص مردم ایران که از ظلم و بیداد خسته شده بودند به استقبال پسرش ضحاک شتافتند و او را بجای جمشید برای پادشاهی ایران ترجیح دادند.

لیست اشعار :

جمشید – بخش ۲

قبلی «
بعدی »