شخصیت های شاهنامه – ماهیار

یکی موبدی نام او ماهیار – دگر مرد را نام جانوشیار

نام : ماهیار

محل مرگ ماهیار : منطقه غرب ایران توسط اسکندر به انتقام کشتن دارا

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ملیت : ایرانی

توضیحات شخصیت :

نام موبدی که دارا راکشت . نام یکی از دو خائن که داریوش سوم را کشتند به روایت ایرانی و نام خائن دیگر جانوشیار است. هنگام فرار دارا از دست اسکندر دو مشاور او ماهیار و جانوشیار دارا را همراهی می کردند و به طمع دریافت پاداش از اسکندر به ترور دارا پرداخته و او را می کشند. سپس اسکندر نیز به انتقام این کار هر دوی آنها را در جلوی آرامگاه دارا بر دار می آویزد.

لیست اشعار :

پادشاهی دارای – بخش ۸

پادشاهی دارای – بخش ۹

قبلی «
بعدی »