شخصیت های شاهنامه – قلون

فرمود تا نزد او شد قلون – ز ترکان دلیری گوی پرفسون

نام : قلون

محل مرگ قلون : پای البرز کو بدست رستم دستان

دوره شاهنامه ای پیشین :  اسطوره ای

دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان

ملیت : تورانی

توضیحات شخصیت :

قلون سردار سرشناس تورانی است که توسط افراسباب مامور می شود که راه بازگشت رستم و کیقباد را از البرز کوه ببند. نبردی در میگیرد و قلون توسط رستم کشته می شود.

لیست اشعار :

پادشاهی گرشاسپ – بخش ۵

قبلی «
بعدی »