شخصیت های شاهنامه – قلون (خسروپرویز)

یکی ترک بد پیر نامش قلون – که ترکان ورا داشتندی زبون

نام : قلون

محل مرگ : مرو بدست یاران بهرام چوبین

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

ملیت : تورانی

توضیحات شخصیت :

قلون مرد ترک تهیددستی بود که خراد برزین هنگامی که نزد خاقان چین رفته پیدایش کرده به او غذا و زر و سیم فراوان می دهد. و او را مطیع خود می سازد. هنگامی که بهرام چوبین در مرو خود را برای لشگرکشی مجدد به ایران و نبرد با خسروپرویز آماده می سازد خراد قلون را با مهر خاقان چین و به بهانه رساندن پیام همسرش راهی مرو ساخته و هنگامی که قلون نزدیک بهرام می شود خنجر آبگونی را در آستین نهان کرده بود در قلبگاه بهرام فرو ساخته و او را می کشد و خود نیز کشته می شود بعدها خاقان چین تمامی خاندان قلون از جمله دو فرزندش را نیز می کشد.

لیست اشعار :

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۴۵

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۴۶

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۴۷

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۴۸

قبلی «
بعدی »